[ بازگشت به صفحه ی اول سایت ] [ بازگشت به انجمن سایت ]
Valid XHTML CSS
آیسک آپلود ● راهنما
پسوندهای مجاز برای کاربران :
عکس ها
گروه : عکس ها

پسوند : tif حجم : 7.81 MB
پسوند : tga حجم : 7.81 MB
پسوند : gif حجم : 7.81 MB
پسوند : bmp حجم : 7.81 MB
پسوند : tiff حجم : 7.81 MB
پسوند : png حجم : 29.3 MB
پسوند : jpg حجم : 7.81 MB
پسوند : jpeg حجم : 7.81 MB
فایل های ZIP
گروه : فایل های ZIP

پسوند : tgz حجم : 7.81 MB
پسوند : bz2 حجم : 7.81 MB
پسوند : apk حجم : 1 GB
پسوند : torrent حجم : 7.81 MB
پسوند : 7z حجم : 976.56 MB
پسوند : tar حجم : 7.81 MB
پسوند : gz حجم : 7.81 MB
پسوند : gtar حجم : 7.81 MB
پسوند : ace حجم : 7.81 MB
پسوند : zip حجم : 976.56 MB
پسوند : rar حجم : 976.56 MB
فایل های TXT
گروه : فایل های TXT

پسوند : js حجم : 7.81 MB
پسوند : log حجم : 7.81 MB
پسوند : xml حجم : 7.81 MB
پسوند : c حجم : 7.81 MB
پسوند : cpp حجم : 7.81 MB
پسوند : csv حجم : 7.81 MB
پسوند : hpp حجم : 7.81 MB
پسوند : diz حجم : 7.81 MB
اسناد
گروه : اسناد

پسوند : ppt حجم : 7.81 MB
پسوند : pptx حجم : 7.81 MB
پسوند : ps حجم : 7.81 MB
پسوند : pptm حجم : 7.81 MB
پسوند : ai حجم : 7.81 MB
پسوند : ods حجم : 7.81 MB
پسوند : rtf حجم : 7.81 MB
پسوند : odt حجم : 7.81 MB
پسوند : odp حجم : 7.81 MB
پسوند : odg حجم : 7.81 MB
پسوند : dotm حجم : 7.81 MB
پسوند : xlsb حجم : 7.81 MB
پسوند : xlsm حجم : 7.81 MB
پسوند : xlsx حجم : 7.81 MB
پسوند : xls حجم : 7.81 MB
پسوند : doc حجم : 7.81 MB
پسوند : docx حجم : 976.56 MB
پسوند : dotx حجم : 7.81 MB
پسوند : dot حجم : 7.81 MB
پسوند : docm حجم : 7.81 MB
پسوند : pdf حجم : 976.56 MB
فایل های RealMedia
گروه : فایل های RealMedia

پسوند : rm حجم : 7.81 MB
پسوند : ram حجم : 7.81 MB
فایل های WindowsMedia
گروه : فایل های WindowsMedia

پسوند : wmv حجم : 781.25 MB
پسوند : wma حجم : 781.25 MB
Flash فایل های
گروه : Flash فایل های

پسوند : fla حجم : 78.13 MB
پسوند : flv حجم : 78.13 MB
پسوند : swf حجم : 78.13 MB
فایل های QuickTime
گروه : فایل های QuickTime

پسوند : qt حجم : 7.81 MB
پسوند : 3g2 حجم : 7.81 MB
پسوند : avi حجم : 976.56 MB
پسوند : mov حجم : 7.81 MB
پسوند : 3gp حجم : 781.25 MB
پسوند : m4a حجم : 7.81 MB
پسوند : m4v حجم : 78.13 MB
پسوند : mp4 حجم : 781.25 MB
دیگر فایل ها
گروه : دیگر فایل ها

پسوند : mkv حجم : 1 GB
پسوند : exe حجم : 1 GB
پسوند : psd حجم : 7.81 MB
پسوند : mp3 حجم : 781.25 MB
پسوند : mpeg حجم : 781.25 MB
پسوند : mpg حجم : 781.25 MB
پسوند : ogg حجم : 7.81 MB
پسوند : ogm حجم : 7.81 MB
 
پسوند های مجاز برای میهمانان :
عکس ها
گروه : عکس ها

پسوند : gif حجم : 100 KB
پسوند : jpg حجم : 100 KB
پسوند : bmp حجم : 100 KB
پسوند : jpeg حجم : 100 KB
پسوند : png حجم : 100 KB
فایل های ZIP
گروه : فایل های ZIP

پسوند : apk حجم : 1000 KB
پسوند : zip حجم : 500 KB
دیگر فایل ها
گروه : دیگر فایل ها

پسوند : mkv حجم : 1000 KB
پسوند : exe حجم : 1000 KB